Exclusive fashion editorial

Photo: Anton Cornelis

Hair & Make up: Giovanni Erroi