UBIKWIST GEORGIA

Photo: Jeon Seung

Hair: Ernesto Montenovo