9/10 MAGAZINE

Foto: Niklas Haze

Capelli: Ernesto Montenovo