Gioia Magazine

Photo: Chiara Romagnoli
Hair: Marco Testa