MIA LE JOURNAL

Hair: Marco Testa

Photo: Chiara Romagnoli