9/100 MAGAZINE

Photo: Niklas Haze

Hair: Ernesto Montenovo