AMICA MAGAZINE

Photo Thomas Schenk

Hair Alessandro Squarza