F MAGAZINE

Photo Louis Christopher

Hair Giovanni Erroi

Makeup Mikaela Alleyson