F MAGAZINE

Photo: Louis Christopher

Hair: Patti Bussa

Makeup: Seiko Nishigori