F MAGAZINE

Photo: Louis Christopher

Makeup: Seiko Nishigori