FRANKIE MORELLO

Photo: Emilio Tini

Hair: Nicholas James