IO DONNA

Photo Ricardo Tinelli

Makeup Erica Vellini