KITTY SPENCER

Photo Xavi Gordo

Hair Giovanni Erroi