MILK SHAKE HAIR

Hair: Nicholas James

Photo: Kamil Strudzinsky