MONCLER FOR 1017 ALYX

Photo: Thomas Lohr

Makeup: Marta Vetere