STELLA PUBLICATION

Photo: Paolo Barbi

Makeup: Seiko Nishigori