WRPD MAGAZINE

Photo: Eugenio Intini

Makeup: Chiara Guizzetti