YOOX

Photo: Nicolò Parsenziani

Makeup: Seiko Nishigori