YOOX

Photo: Riccardo Apostolico

Makeup: Seiko Nishigori